Neem contact op

+31 (0) 541-760484

Totaaloplossingen in doseren

PRIVACY POLICY

Al 30 jaar houdt Atec zich bezig met het gezond houden en maken van uw (agrarische) bedrijf. Daar hoort natuurlijk vanuit onze kant ook bij dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Graag verwijzen we u naar de hieronder staande privacyverklaring. Atec Solutions BV, gevestigd in Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Totaaloplossingen in doseren

PRIVACY POLICY

Al 30 jaar houdt Atec zich bezig met het gezond houden en maken van uw (agrarische) bedrijf. Daar hoort natuurlijk vanuit onze kant ook bij dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Graag verwijzen we u naar de hieronder staande privacyverklaring. Atec Solutions BV, gevestigd in Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING

Contactgegevens:
Atec Solutions BV
Jaartsveldstraat 5A
7575 BP Oldenzaal
(+31) 541-760484
info@atec-solutions.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Atec Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
— Voor- en achternaam / Telefoonnummer / E-mailadres.
– Gegevens over uw activiteiten op onze website.
– 
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (mail) en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (bv. ras, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen. Ook hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld of persoonsgegevens van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@atec-solutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Atec Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– 
Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Atec Solutions neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Atec Solutions) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Atec Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Atec Solutions deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Atec Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Atec Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@atec-solutions.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .
Atec Solutions wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Atec Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@atec-solutions.nl .